Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Basyş geçiriji

 • Small Compact Industrial Gas And Oil Pressure Transmitter Sensor

  Ownuk ykjam senagat gazy we nebit basyşy geçiriji datçik

  Ykjam basyş geçiriji, basyşy kesgitleýji element hökmünde import edilen ýaýradylan kremnini ýa-da keramiki pizoresistiki datçigi kabul edýär, mikro eritme tehnologiýasyny kabul edýär we poslamaýan polatdan ýasalan diaphragmada mikro işlenen kremniniň varistoryny eretmek üçin ýokary temperaturaly aýnany ulanýar. Aýna baglanyşyk prosesi öňüni alýar. temperaturanyň, çyglylygyň, mehaniki ýadawlygyň we metbugatyň ýelim we materiallara täsiri, şeýlelik bilen sensoryň senagat gurşawynda uzak möhletli durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Ujypsyzlygy sebäpli ykjam basyş geçiriji diýilýär.

 • Barometric And Hydraulic Pressure Transducer Transmitter For Air Compressor

  Howa kompressory üçin barometrik we gidrawlik basyş geçiriji geçiriji

  Basyş geçirijileriniň bu tapgyry arzan bahadan, ýokary hilli, kiçi göwrümli, ýeňil agramly, ykjam gurluş we ş.m. artykmaçlyklara eýedir we kompressorlar, awtoulaglar we kondisionerler ýaly ýerdäki basyşy ölçemek üçin giňden ulanylýar.

  Önüm ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan gurluşy ulanýar, basyş ýadrosy we datçik çipi sazlamak we sanly kompensasiýa tehnologiýasy arkaly ýokary hilli import edilýän materiallardan ýasalýar. Adaty naprýa andeniýe we häzirki çykyş rejeleri bar.

 • Gauge And Absolute Analog Pressure Transmitter Transducer For Air Compressor

  Howa kompressory üçin Gauge we Absolute Analog basyş geçiriji geçiriji

  Howa kompressory üçin ýörite basyş geçiriji, programma meýdançasynyň zerurlyklaryna görä kompaniýamyz tarapyndan öndürilen ýörite önümdir. Sowadyjyda, kondisioner enjamlarynda, nasoslarda we howa kompressorlarynda giňden ulanylýar. Önüm import edilýän basyş ölçeg enjamyny kabul edýär, daşky görnüşi ykjam we gurmak aňsat. Gowy elektrik öndürijiligi we uzak möhletli durnuklylygy şuňa meňzeş pudaklarda ilkinji saýlama bolýar, we şuňa meňzeş import edilýän önümleriň köpüsini gönüden-göni çalşyp biler. Önümiň görnüşi we prosesi birikdirmek usuly ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner.

 • Sensitive 4 To 20ma Pressure Transducer

  Duýgur 4-den 20ma çenli basyş geçiriji

  Basyş geçirijiniň ykjam gurluşy bar we mehaniki stres, EMC sazlaşyklylygy we işleýiş ygtybarlylygy taýdan örän ýokary aýratynlyklara eýedir. Şonuň üçin bu talap edilýän ähli senagat amaly üçin amatly, bu datçik ýetişen keramiki we ýaýradylan kremniy tehnologiýasyny ulanýar we millionlarça ulanylýar goşundylar. Sensor tarapyndan kabul edilen toplumlaýyn elektron dizaýny sebäpli, bu seriýa temperatura aralygynda ýokary takyklyga eýe.

 • Ceramic And Silicon Constant Water Supply Pressure Sensor Transducer

  Keramika we kremniý yzygiderli suw üpjünçiligi basyş datçigi

  Üznüksiz basyşly suw üpjünçiligi basyş geçirijileriniň bu tapgyry, ýokary derejeli, ýokary durnukly basyş datçik komponentlerini we halkara meşhur kompaniýalaryň ýörite IC zynjyrlaryny ulanýar. Ygtybarly güýçlendiriji zynjyrlardan we takyk temperatura öwezini dolandan soň, ölçenen serişdäniň mutlak basyşy ýa-da ölçeg basyşy öwrüler. 4 ~ 20mA, 0 ~ 5VDC, 0 ~ 10VDC we 1 ~ 5VDC ýaly adaty elektrik signallary Senagat gözegçiligi, prosesi kesgitlemek, himiýa senagaty, elektrik energiýasy, gidrologiýa, geologiýa we ş.m. ýaly pudaklarda suwuklyk basyşyny ýüze çykarmakda we gözegçilikde giňden ulanylýar.