Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Basyş datçigi

 • 30/60/100/150/200/300/500/1600 Psi Pressure Sensor Transducer

  30/60/100/150/200/300/500/1600 Psi basyş datçigi

  Highokary takyklykly basyş geçiriji, ýokary takyklyk basyşyny ölçemek ugrundaky programmalar üçin ýörite işlenip düzülen basyş ölçeg önümidir. Mikro basyşy ýokary takyk ölçemek üçin amatlyHalkara derejesinde ösen basyş datçigini öndürmek tehnologiýasyny ulanyp, önüm giň temperatura diapazonynyň öwezini dolmak, kiçijik temperatura täsiri, ýokary takyklyk, gowy çyzyklylyk, gowy gaýtalanma, pes histereziýa we uzak möhletli durnuklylyk aýratynlyklaryna eýe. Integrirlenen gurluş, köp basyş interfeýsi, köp elektrik birikdiriş opsiýalary, dürli signal çykyş görnüşleri bar we ölçeg basyşynyň we otrisatel basyşyň iki görnüşi berilýär. Aralygy ulanyjy kesgitläp biler.

 • Hvac Refrigerant Pressure Sensor And Transducer

  Hvac sowadyjy basyş datçigi we geçiriji

  Dürli diapazon parametrleri edilip bilner, tekjelerde gaty köp model bolup biler, haýsydyr bir mesele bar bolsa onlaýn maslahat ýa-da poçta aragatnaşygy bolup biler

  Basyş geçirijileriniň bu tapgyry, ykjam dizaýny, aşa giň iş temperaturasynyň diapazonyny we basyş gollanma portlary üçin ýörite klapan iňňelerini öz içine alýan halkara derejesinde ösen piezoresistive datçik ýadrosy bilen öndürilýär. Aýratynam ölçemek üçin amatlydyr wegözegçilik etmek kondisioner we sowadyjy pudagynda suwuklyk basyşy.

 • Hvac Refrigerant Coolant Pressure Sensor And Transmitter

  Hvac sowadyjy sowadyjy basyş datçigi we geçiriji

  Geçiriji ýokary hilli, ýokary ygtybarly we aşa ýük basyşyna garşy geçiriji bolan halkara ösen basyş duýgur elementini we geçiriji ýörite integral zynjyry kabul edýär. Sowadyjy, kondisioner we ýylylyk nasos ulgamlary üçin ýörite basyş çiplerini kabul edýär. Poslama çydamly, täsire çydamly we sowadyjy enjamlaryň titremesine we täsir talaplaryna laýyk gelýän we durnukly we ygtybarly ýerine ýetirip bilýän sowadyjylara gowy güýçli poslama garşylygy bar. Suw bilen sowadylan nurbat enjamlarynda, ýerüsti ýylylyk nasoslarynda köplenç ulanylýar, holodilnikler, buz maşynlary we ş.m. Onuň özboluşly kondensasiýa garşy dizaýny enjamyň howpsuz we netijeli işlemegi üçin basyşdan goraýan rol oýnaýar.

 • High Accuracy Industrial Mechanical Pressure Transducer And Sensor

  Accokary takyklyk senagat mehaniki basyş geçiriji we datçik

  1.Gurluşy: Geçiriji poslamaýan polatdan aýrylmaz komponentleri, import edilýän elastomer asyl nusgalaryny, ýokary takyklykly dykyzlyk ölçegleri we ösen patch tehnologiýasy bilen ýokary duýgurlyk, durnukly öndürijilik we gowy täsir garşylygy bilen kabul edýär.

  2.Ölçeg serişdesi: Gowşak poslaýjy suwuklyk; gowşak poslaýjy gaz.

  3.Ulanylyşy: Senagat enjamlaryny, suw tygşytlylygy, himiýa senagaty, lukmançylyk bejergisi, elektrik energiýasy, kondisioner, göwher metbugaty, metallurgiýa, ulag tormozy, gurluşyk suw üpjünçiligi we ş.m. basyşy ölçemekde we gözegçilikde giňden ulanylýar.

 • Miniature 4-20ma/5v Gas And Liquid Sealed And Water Proof Pressure Transducer

  Miniatýura 4-20ma / 5v Gaz we suwuk möhürlenen we suw geçirmeýän basyş geçiriji

  Tonuň ultra durnukly basyş datçigi poslamaýan polatdan izolirlenen kiçi gurluşy kabul edýärOnuň giň diapazony we dürli çykyş signallary bar. Sensor gaty berk ultra durnukly tehnologiýany ulanýar, giň temperatura diapazonynda gowy durnuklylygy we şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň amatlysydyr. Standart önümi 0 ~ 10mV / V (hemişelik naprýa andeniýe we hemişelik tok), 0,5V ~ 4.5V (gatnaşygy çykarmak), 1V ~ 5V (kadalaşdyrylan çykyş) we 4 ~ 20mA (aýlawly çykyş) Bu önümiň hili we ajaýyp öndürijiligi. Bu önümiň dürli görnüşli interfeýs görnüşleri we müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp bilýän we dürli enjamlar bilen ulanmak üçin aýratyn amatly dürli gurşun usullary bar.

 • Vacuum Piezoresistive Pressure Sensor Transmitter Manufacturer

  Wakuum piezoresistiw basyş datçigi geçiriji öndüriji

  Ady: Häzirki / naprýa .eniýe basyşy

  Esasy kategoriýa: Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniý ýagy bilen doldurylan ýadro (islege görä)

  Basyşyň görnüşi: Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

  Aralygy: -100kpa… 0 ~ 20kpa… 100MPA (islege görä)

  Takyklyk: 0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

  Howpsuzlyk artykmaçlygy: doly göwrümli basyşdan 2 esse

  Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň: doly göwrümli basyşdan 3 esse

  Çykyş: 4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam) Elektrik üpjünçiligi 8 ~ 32VDC

  Temperaturanyň üýtgemegi: Nol temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

  aragatnaşyk materialy: 304, 316L, ftor rezin

 • Water And Air Pressure Transducer And Sensor

  Suw we howa basyşy geçiriji we datçik

  Sensorlaryň bu tapgyry, müňlerçe ýadawlyk zarbasyndan, ýokary we pes temperatura sikliniň garramagyndan we takyk sanly temperaturanyň öwezini dolmakdan soň, ýokary ýokary takyklyk we ýokary durnukly ýaýradylan kremniniň ýadrosyny ulanýar, soň bolsa poslamaýar. polat möhürlemek we kebşirlemek (lazer bilen kebşirlemek) arassalanyldy.

  Qualityokary hilli datçikler, berk kalibrleme prosesi we ajaýyp gurnama prosesi önümiň ajaýyp hilini üpjün edýär.Aýratynam, gidrawliki basyşy, pnewmatik basyşy we beýleki habar beriş serişdelerini basyş ölçemek üçin, hatda kanalizasiýa, bug, ýumşak poslaýjy we gaz ölçemek üçin has amatlydyr.

 • Pneumatic Pressure Transmitter Sensor Manufacturer

  Pnewmatik basyş geçiriji datçik öndüriji

  Universalhliumumy basyş geçiriji, ýokary öndürijilikli basyş geçirijisini emele getirmek üçin ýörite kompensasiýa güýçlendiriji zynjyry bilen birleşdirilen ösen basyş datçigini öndürmek tehnologiýasyny kabul edýär. Producthli önüm komponentleriň, ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň berk synagyndan we garramagyndan geçdi we öndürijiligi durnukly we ygtybarly. Onda giň temperatura diapazony, önümiň ýokary takyklygy, pes temperatura täsiri, uzak möhletli durnuklylygy we ýowuz şertlere garşylygy bar.

 • Low And High Micro Pressure Transducer Sensor

  Pes we ýokary mikro basyş geçiriji datçik

  Ady: Häzirki / naprýa .eniýe basyşy

  Gabyk materialy: 304 poslamaýan polat

  Esasy kategoriýa: Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniý ýagy bilen doldurylan ýadro (islege görä)

  Basyşyň görnüşi: Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

  Aralygy: -100kpa… 0 ~ 20kpa… 100MPA (islege görä)

  Temperaturanyň öwezini dolmak: -10-70 ° C.

  Takyklyk: 0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

  Çykyş: 4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam)

  Sapak: G1 / 4, 1 / 4NPT, R1 / 4, G1 / 8, G1 / 2, M20 * 1.5 (özleşdirilip bilner)