Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Basyş kommutatory

 • pump and compressor high low pressure switch

  nasos we kompressor ýokary pes basyşly wyklýuçatel

  Basyş wyklýuçateli poslamaýan polatdan ýasalan diaphragmany kabul edýär we kämillik tehnologiýasy bilen öndürilýär. Doly ýapyk, ýokary takyklyk, süýşmezlik, kiçijik ululyk, yrgyldy garşylygy, uzak çydamlylyk, ygtybarly öndürijilik we amatly gurnamagyň artykmaçlyklary bar. Ulgamdaky basyşy awtomatiki ölçäp we dolandyryp biler, ulgamdaky basyşyň öňüni alar. gaty ýokary ýa-da gaty pes we enjamyň ygtybarly basyş çäginde işlemegini üpjün etmek üçin çykyş wyklýuçatel signallary.

 • Pressure Switch With Pressure Range Of – 100Kpa ~ 10Mpa

  100Kpa ~ 10Mpa basyş aralygy bilen basyş kommutatory

  Suw tygşytlylygy we gidroelektrik, demir ýol transporty, akylly binalar, önümçiligi awtomatlaşdyrmak, howa giňişligi, harby, nebithimiýa, nebit guýulary, elektrik energiýasy, gämiler, maşyn gurallary we ş.m. sowadyjy ulgamlar ýaly dürli senagat awtomatlaşdyryş şertlerinde giňden ulanylýar. çalgy nasos ulgamlary, howa kompressor we ş.m.

 • Universal Pressure Switch

  Univershliumumy basyş kommutatory

  Bu ähliumumy basyş wyklýuçateli, daşky görnüşi müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilner we köp sanly amaly ýerine ýetirýär. Howa asma ulgamlary, suwy bejermek, howa kompressorlary, mehaniki gidrawlik we nebit basyşyna gözegçilik ulgamlary, oba hojalygy enjamlar, gurluşyk enjamlary, CNC maşyn gurallary we işleýiş merkeziniň çalgy ulgamlary, howpsuzlyk enjamlary, kondisioner, sowadyjy enjamlar, vakuum generatorlary, vakuum baklary, elektrik ulagynyň tormoz güýçlendiriji ulgamy we ş.m.

 • Pagoda Head Insert Type Water Pump Air Pump Pressure Switch

  “Pagoda Head” görnüşli suw nasosy howa nasosynyň basyşy

  Bu pagoda şekilli bogunly basyş wyklýuçateli we bogun üznüksiz konus görnüşinde.Şeýlelik bilen suw turbalary we howa turbalary bilen has gowy baglanyşyp biler,

  Bu basyş wyklýuçateli esasan kiçi howa kompressorlarynda, kiçi howa nasoslarynda we suw nasoslarynda ulanylýar. Howa turbasy ýa-da suw turbasy interfeýsine gurnalyp bilner. goýmak bölegi lehimli simler we görkezilen terminal birikmesi bilen birikdirip bolýarctor gurup bolýar.Elbetde, ýokary suw geçirmeýän talaplaryňyz bar bolsa, özboluşly suw geçirmeýän zatlary hem goşup bilersiňiz ýagdaýaşakdaky suratda görkezilişi ýaly

 • Yk Series Pressure Switch (Also Known As Pressure Controller)

  Yk seriýaly basyş kommutatory (Basyş gözegçiligi hökmünde hem bellidir)

  YK seriýaly basyş wyklýuçateli (basyş gözegçiligi diýlip hem atlandyrylýar) ýörite materiallary ulanmak, ýörite ussatlyk we şuňa meňzeş önümleriň içerde we daşary ýurtlarda tehniki artykmaçlyklaryny öwrenmek arkaly ösdürilýär. Dünýäde birneme ösen mikro wyklýuçatel. Bu önüm ygtybarly öndürijilige we aňsat gurnama we ulanmaga eýe. Heatylylyk nasoslarynda, ýag nasoslarynda, howa nasoslarynda, kondisioner sowadyjy enjamlarda we basyş ulgamyny goramak üçin gurşawyň basyşyny özi sazlamaly beýleki enjamlarda ulanylýar.

 • Differential Pressure Switch

  Differensial basyş kommutatory

  Elektrik parametrleri: 5 (2,5) A 125 / 250V

  Basyş sazlamasy: 20pa ~ 5000pa

  Ulanylýan basyş: Oňyn ýa-da otrisatel basyş

  Kontakt garşylygy: ≤50mΩ

  Döwülmegiň iň ýokary basyşy: 10kpa

  Işleýiş temperaturasy: -20 ℃ ~ 85 ℃

  Baglanyşyň ululygy: Diametri 6mm

  Izolýasiýa garşylygy: 500V-DC 1 minut, ≥5MΩ dowam edýär

 • Pressure Switches Of Conventional Size 1/8 Or 1/4

  Adaty ululykdaky basyş wyklýuçatelleri 1/8 ýa-da 1/4

  1.Elektrik parametrleri: 0.2A 24V DC T150; 0.5A 1A 2.5A 250VAC

  2.Işleýiş temperaturasy: -40~ 120℃ (Aýaz ýok)

  3.Baglanyş ululygy: Adaty ululyk 1/8 ýa-da 1/4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

  4. ömürlik: 1 million gezek

  5.Elektrik ömri: 0.2A 24V DC 1 million gezek; 0.5A 12V DC 500,000 gezek; 1A 125V / 250VAC  300,000 gezek

 • Single-Pole Single-Throw Automatic Reset Pressure Controller

  Leeke polýusly bir gezeklik awtomatiki nol basyşy dolandyryjy

  Basyş gözegçiliginiň bu tapgyry, esasan, belli bir basyşy duýansoň ters tarapa işlemek üçin gurlan poslamaýan polatdan gaýtarylýan hereket diafragmasyny ulanýar. Diafragma hereket edende, ýol görkezijisi elektrik kontaktlaryny ýapmaga ýa-da açmaga itergi berer. Induksiýa basyşy dikeldiş bahasyndan aşak düşende, wyklýuçatel awtomatiki ýagdaýda täzeden başlap biler.

 • High And Low Pressure Pressure Switch

  Andokary we pes basyş basyşy

  Bu basyş wyklýuçateli kondisioner sowadyjy ulgamlar, awtoulag şahlary, ARB howa nasoslary, howa kompressorlary we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanylyp bilner. Sowadyjy we kondisioner ulgamynda umumy kondisioner basyş wyklýuçateli gurulýar -kondisionirleýji kondensat turbasy, esasan, sowadyjy turbanyň sowadyjysynyň basyşyny kesgitlemek üçin. Basyş adaty bolmadyk ýagdaýynda, ulgamyň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin degişli gorag zynjyry işjeňleşdirilýär. Adaty kondisioner basyş wyklýuçatelleri adatça ýokary basyşy öz içine alýar wyklýuçateller, pes basyşly wyklýuçateller, iki ştat basyş wyklýuçatelleri we üç ştat basyş wyklýuçatelleri.

 • Mechanical Pressure Switch

  Mehaniki basyş kommutatory

  Mehaniki basyş wyklýuçateli arassa mehaniki deformasiýa sebäpli dörän mikro wyklýuçatel hereketidir. Basyş ýokarlananda dürli duýgur basyş komponentleri (diafragma, jaň, porşen) deformasiýa we ýokaryk hereket eder. Upperokarky mikro wyklýuçatel, elektrik signalyny çykarmak üçin demir ýol çeşmesi ýaly mehaniki gurluş bilen işjeňleşdirilýär. Bu basyş wyklýuçateliniň ýörelgesidir.

 • Auto Air Conditioning Refrigeration Pressure Switch

  Awtomatiki kondisioner sowadyjy basyş kommutatory

  Kondisioner ulgamynyň ýokary basyşly tarapynda basyş wyklýuçateli oturdylýar. Sowadyjy basyş ≤0.196MPa bolanda, diafragmanyň elastik güýji bolansoň, kebelek çeşmesi we ýokarky çeşme sowadyjynyň basyşyndan has uly , ýokary we pes basyşly kontaktlar kesilýär (OFF), kompressor saklanýar we pes basyşdan goralýar.

  Sowadyjy basyş 0.2MPa ýa-da ondanam ýokary bolanda, bu basyş wyklýuçateliň bahar basyşyndan has ýokary bolar, bahar egiler, ýokary we pes basyşly kontaktlar açylýar (ON) we kompressor kadaly işleýär.

 • Ac Binary High/Low Pressure Switch For Air Conditioner With Refrigerant r134a. 410ar. 22.

  Ac Binary ýokary / pes basyşly sowadyjy r134a bilen kondisioner üçin. 410ar. 22.

  Basyşyň gymmaty pressureokary basyş: 3.14Mpa / 2.65Mpa

  Pes basyş: 0.196Mpa (Bu bahany talaplaryňyza görä düzüp bolýar)

  Sapagyň ululygy: 1/8 、 3/8 、 7/16 read Sapagyň ululygy talaplaryňyza görä düzülip bilner)

  Goýmak görnüşi: Iki sany bölek the sim bilen kebşirläp bolýar we möhürleýji ýeňi bar)

123 Indiki> >> Sahypa 1/3