Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Biz kim?

Anxing Sensing Technology, basyş datçiklerini we basyş wyklýuçatellerini öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşen bir kompaniýa. Kompaniýamyzyň, Jiangsu welaýatynyň Zhenjiang, Çanjou we Wuxi şäherlerinde ýerleşýän 3 önümçilik bazasy bar, takmynan 6000 inedördül metr meýdany eýeleýär. Biziň güýçli gözleg toparymyz bar we bazara laýyk gelýän has ýokary hilli önümleri taýýarlamagy maksat edinýäris. hil gözegçilik ulgamynyň we ösen synag enjamlarynyň doly toplumy. Productshli önümler zawoddan çykmazdan ozal berk barlanýar we her önümiň hilini üpjün etmek üçin her bir prosesde berk hil talaplary bar.

company2
company3

Biz näme edýäris?

Dürli gidrawlik, pnewmatik we nebit basyş enjamlarynda, şol sanda awtoulag ulgamlaryny, kondisioner we sowadyjy ulgamlary, howa energiýa ýylylyk nasoslaryny, şahlary, kompressorlary, howa kompressorlaryny öz içine alýan dürli basyş wyklýuçatellerini we datçiklerini öndürmäge we ösdürmäge borçlanýarys. , çalgy nasoslary, bug generatorlary, diwara asylan gazan suw gyzdyryjylary, ýangyn söndüriji ulgamlar, elektrik awtoulag tormozy kömek ulgamlary, CNC tornalary, in engineeringener enjamlary we dürli görnüşli howa nasoslary, suw nasoslary, nebit nasoslary we ş.m. Önüm öndürijiligi dürli-dürli, şol sanda vakuum negatiw basyş wyklýuçateli, ýokary basyşly wyklýuçatel, pes basyşly wyklýuçatel, sazlap bolýan basyş wyklýuçateli, wakuum geçiriji , gidrawlik basyş datçigi , gaz basyşy datçigi we ş.m. Şeýle hem täze önümleriň ösdürilmegini we özleşdirilmegini goldaýarys.

Korporatiw medeniýet

Zhenjiang Anxing Sensing Technology Co., Ltd. hemişe "zähmet üçin dileg ediň we innowasiýany höweslendiriň" zehinini ösdürmek düşünjesi bolup gelýär we zehinleri ösdürýän kompaniýanyň ösmegi, faktlardan hakykaty gözlemek we höweslendirmek üçin hemişe möhüm kepillik bolup gelýär. Täzelik Kompaniýanyň gymmaty üçin täze zatlar döretmek üçin işgär. Kompaniýa has doly topar döretmek mehanizmine eýedir, dürli sagdyn we progressiw güýmenje we medeni çäreleri işjeň guraýar, kompaniýadaky her bir işgäriň ruhy medeniýetini yzygiderli baýlaşdyrýar we bilelikdäki gurluşygy we ösüşi amala aşyrýar. maddy siwilizasiýa we ruhy siwilizasiýa.