Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ BARADA

KOMPANI PRA PROFILI

    About Us

Anxing Sensing Technology, basyş datçiklerini we basyş wyklýuçatellerini öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşen bir kompaniýa. Kompaniýamyzyň, Jiangsu welaýatynyň Zhenjiang, Çanjou we Wuxi şäherlerinde ýerleşýän 3 önümçilik bazasy bar, takmynan 6000 inedördül metr meýdany eýeleýär. Biziň güýçli gözleg toparymyz bar we bazara laýyk gelýän has ýokary hilli önümleri taýýarlamagy maksat edinýäris. hil gözegçilik ulgamynyň we ösen synag enjamlarynyň doly toplumy. Productshli önümler zawoddan çykmazdan ozal berk barlanýar we her bir prosesde berk hil talaplary bareher önümiň gowy hilini üpjün etmek.

HABARLAR

Our Sensor Function

Sensor funksiýamyz

Sensor ýüze çykarylan zatlaryň maglumatlaryny kanuna laýyklykda elektrik signallaryna ýa-da maglumatlaryň başga görnüşlerine öwrüp biler we maglumatlary geçirmegiň, gaýtadan işlemegiň we saklamagyň talaplaryna laýyk çykaryp biler.

How Many Types Of Applications Are There For Pressure Switches?
Basyş wyklýuçatelleriniň üç esasy görnüşi bar: mehaniki, elektron we ýangyna garşy. Mehaniki görnüşi. Mehaniki basyş wyklýuçateli esasan ulanylýar ...
Difference Between Pressure Sensor And Pressure Transmitter
Köp adamlar, adatça, datçikleri görkezýän basyş geçirijilerini we basyş datçiklerini ýalňyşýarlar. Aslynda olar gaty üýtgeşik. Th ...