Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Pnewmatik basyş geçiriji datçik öndüriji

Gysga düşündiriş:

Universalhliumumy basyş geçiriji, ýokary öndürijilikli basyş geçirijisini emele getirmek üçin ýörite kompensasiýa güýçlendiriji zynjyry bilen birleşdirilen ösen basyş datçigini öndürmek tehnologiýasyny kabul edýär. Producthli önüm komponentleriň, ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň berk synagyndan we garramagyndan geçdi we öndürijiligi durnukly we ygtybarly. Onda giň temperatura diapazony, önümiň ýokary takyklygy, pes temperatura täsiri, uzak möhletli durnuklylygy we ýowuz şertlere garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Ady

Häzirki / naprýa .eniýe basyş geçiriji

Gabyk materialy

304 poslamaýan polat

Esasy kategoriýa

Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniniň ýagy bilen doldurylan ýadrosy (islege görä)

Basyşyň görnüşi

Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

Aralyk

-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä)

Temperaturanyň öwezini dolmak

-10-70 ° C.

Takyklyk

0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

Işleýiş temperaturasy

-40-125 ℃

Howpsuzlyk artykmaç ýük

2 gezek doly masştabdaky basyş

Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň

3 gezek doly masştabdaky basyş

Çykyş

4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam)

Elektrik üpjünçiligi

8 ~ 32VDC

Sapak

G1 / 4 (özleşdirilip bilner)

Temperaturanyň peselmegi

Temperaturanyň nol üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Aralyk temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Uzak möhletli durnuklylyk

0.2ylda 0,2% FS

aragatnaşyk materiallary

304, 316L, ftor rezin

Elektrik birikmeleri

Uly Hessman, awiasiýa wilkasy, suw geçirmeýän rozetka, M12 * 1

Gorag derejesi

IP65

Önümiň beýany 

Universalhliumumy basyş geçiriji, ýokary öndürijilikli basyş geçirijisini emele getirmek üçin ýörite kompensasiýa güýçlendiriji zynjyry bilen birleşdirilen ösen basyş datçigini öndürmek tehnologiýasyny kabul edýär. Producthli önüm komponentleriň, ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň berk synagyndan we garramagyndan geçdi we öndürijiligi durnukly we ygtybarly. Onda giň temperatura diapazony, önümiň ýokary takyklygy, pes temperatura täsiri, uzak möhletli durnuklylygy we ýowuz şertlere garşylygy bar. 

Universalhliumumy basyş geçirijisinde analog signal çykyşy we saýlamak üçin dürli sanly signal çykyşlary bar. Şol bir wagtyň özünde, basyş interfeýsi spesifikasiýalarda doly we özleşdirilip bilner. Toplumlaýyn gurluşy, ýokary gorag öndürijiligi, ajaýyp ygtybarlylygy, ykjam we owadan görnüşi, dürli elektrik birikmeleri, gurmak we ulanmak aňsat we dürli umumy basyşy ölçemegiň amaly talaplaryna laýyk bolup biler. 

Programma meýdany

Suwy bejermek, yzygiderli basyşa gözegçilik, pnewmatik enjamlar, lukmançylyk enjamlary, kislorod generatory, turbageçiriji basyşy;

Nebit, himiýa senagaty, metallurgiýa, elektrik energiýasy, senagat gözegçiligi we ş.m.

Biz hakda

“Zhenjiang Anxing Sensing Technology Co., Ltd.” basyş datçiklerini we basyş geçirijilerini, suwuk derejeli datçikleri we suwuk derejeli geçirijileri, temperatura datçiklerini we temperatura geçirijilerini öndüriji. Keramiki basyş datçiklerine we ýaýradylan kremniniň basyş datçiklerine esaslanyp, kompaniýa ösdi we ösdi we Adaty basyş, ýokary temperatura basyşy, pes temperatura basyşy, akylly basyş, tekiz diafragma basyşy we diferensial basyş datçikleri ýaly bir topar önüm öndürdi. Şeýle hem, müşderileriň talaplaryna laýyklykda datçikler üçin hünärli hyzmatlary berip bileris. Önümler nebitde giňden ulanylýar, himiýa, suw tygşytlylygy, aragatnaşyk, elektrik energiýasy, mekdepler, ylmy gözleg edaralary, harby senagat we beýleki ugurlar.

Zhenjiang Anxing-de hünär materiallaryndan, prosessinden, gurluşyndan we programma üpjünçiliginden we R&D inersenerlerinden ybarat R&D topary barHer ýyl 9-dan gowrak täze basyş datçigi önümleri dizaýn edilýär we ösdürilýär, Basyş datçikleri üçin eýýäm birneme doly we ýokary derejeli dizaýn tehnologiýa platformasy bar. Nebite, gurluşyk tehnikasyna, dwigatellere, howa giňişligine, ýerüsti, suw we suwasty ýaraglara we enjamlara dürli görnüşli 90,000-den gowrak basyş datçigini hödürledik. Müşderilere giňişleýin çözgütler hödürlemek üçin berk iş alyp barşymyzy we satuwdan soňky hyzmatymyzy bereris. signal çykarmak, kondisionerlemek, programma üpjünçiligine we enjamlary işläp düzmek we özleşdirmek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň