Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Howa kompressory üçin barometrik we gidrawlik basyş geçiriji geçiriji

Gysga düşündiriş:

Basyş geçirijileriniň bu tapgyry arzan bahadan, ýokary hilli, kiçi göwrümli, ýeňil agramly, ykjam gurluş we ş.m. artykmaçlyklara eýedir we kompressorlar, awtoulaglar we kondisionerler ýaly ýerdäki basyşy ölçemek üçin giňden ulanylýar.

Önüm ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan gurluşy ulanýar, basyş ýadrosy we datçik çipi sazlamak we sanly kompensasiýa tehnologiýasy arkaly ýokary hilli import edilýän materiallardan ýasalýar. Adaty naprýa andeniýe we häzirki çykyş rejeleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Adaty San bahasy Bellik
Basyş aralygy -100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä) 1MPa = 10bar1bar≈14.5PSI1PSI = 6.8965kPa1kgf / cm2 = 1atmosfera 1

atmosfera ≈ 98kPa

Artykmaç basyş 2 gezek doly masştabdaky basyş
Döwülýän basyş 3 doly göwrümli basyş
Takyklyk 0,25% FS0,5% FS1% FS (Has ýokary takyklyk düzülip bilner)
Durnuklyk 0.2ylda 0,2% FS
Işleýiş temperaturasy -40-125 ℃
Kompensasiýa temperaturasy -10℃ ~70 ℃   
Gabat gelýän metbugat 304/316 poslamaýan polatdan gabat gelýän ähli media   
Elektrik öndürijiligi iki simli ulgam üç simli ulgam   
çykyş signaly 4 ~ 20mADC 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC   
Elektrik üpjünçiligi 832VDC 8 ~ 32VDC   
Wibrasiýa / şok 10g / 5 ~ 2000Hz, X / Y / Z20g sine 11ms   
Elektrik birikmesi Hessman, awiasiýa wilkasy, suw geçirmeýän rozetka, M12 * 1   
sapak NPT1 / 8 (düzülip bilner )   
Basyşyň görnüşi Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi
Jogap bermek wagty 10ms   

Önümiň beýany

Basyş geçirijileriniň bu tapgyry arzan bahadan, ýokary hilli, kiçi göwrümli, ýeňil agramly, ykjam gurluş we ş.m. artykmaçlyklara eýedir we kompressorlar, awtoulaglar we kondisionerler ýaly ýerdäki basyşy ölçemek üçin giňden ulanylýar.

Önüm ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan gurluşy ulanýar, basyş ýadrosy we datçik çipi düzediş we sanly kompensasiýa tehnologiýasyny ulanyp, ýokary hilli import edilýän materiallardan ýasalýar. Adaty naprýa andeniýe we häzirki çykyş rejeleri bar. Önüm uly göwrümli proses tehnologiýasyny ulanýar. önümçilik, ösen dizaýn, doly tehnologiýa, berk önümçilik, çylşyrymly enjamlar, standartlaşdyrylan dolandyryş we ses hilini barlamak ulgamy. 40-dan gowrak ýurtda satylýar.

Goýmalar

Arza: kompressorlar, gurluşyk suw üpjünçiligi, gidrawliki gözegçilik, kondisioner enjamlary, awtoulag dwigatelleri, awtomatiki gözegçilik ulgamlary, gidrawlika, sowadyjy enjamlar.

Howa gysyjy dolandyryş ulgamynda basyş datçiginiň ulanylyşy

Howa kompressorynyň iş prinsipini görkezmek üçin ýekeje nurbat howa kompressoryny alyň. Nurbat howa kompressorynyň iş prosesi emdiriş, möhürlemek we eltmek, gysyş we işleýiş dört prosese bölünýär. Nurbat gabykda aýlananda, nurbat we gabyk torunyň diş çukurlary biri-biri bilen, howa howa girelgesinden sorulýar we şol bir wagtyň özünde ýag hem sorulýar. Diş çukurynyň örtüginiň aýlanmagy sebäpli, sorulan ýag we gaz möhürlenýär we işleýiş portuna iberilýär; daşamak prosesinde diş çukurlaryny ýuwmak boşlugy kem-kemden kiçelýär we ýag we gaz gysylýar; diş çukurynyň örtügi gabygyň çykýan portuna aýlananda has ýokary bolýar. Basyşly ýag we gaz garyndysy bedenden çykýar.

Howa kompressoryna gözegçilik ulgamynda howa kompressorynyň basyşyny gözegçilikde saklamak üçin howa kompressorynyň arka tarapyndaky howa rozetkasyna oturdylan basyş datçigi ulanylýar. Howa kompressory işe başlanda, ýüklenýän solenoid klapan ýapylýar, ýükleýji silindr hereket etmeýär we inwertor motory ýüklemezden herekete getirýär. Birnäçe wagtdan soň (gözegçilik ediji tarapyndan özbaşdak kesgitlenip bilner, bu ýerde 10S bellendi), ýüklenýän solenoid klapan açylýar we howa kompressory ýüklenýärHaçan-da howa kompressory işläp başlanda, yzky enjamlar köp mukdarda howa ulanýan bolsa we howa saklaýyş tankyndaky we arka turbadaky gysylan howa basyşy ýokary basyş çägine ýetmese, gözegçilik ediji hereket eder klapan ýükläň, howa girelgesini açyň we hereketlendiriji işleder we yzky turbageçirijä yzygiderli gysylan gaz döreder. Eger yzky gaz enjamlary gaz ulanmagy bes etse, arka turbadaky gysylan gazyň basyşy we gaz saklaýyş tanky ýuwaş-ýuwaşdan artar. Basyşyň ýokary çäginiň kesgitleme bahasyna ýeteninde basyş datçigi düşüriş signalyny iberýär, ýüklenýän solenoid klapan işlemegini bes edýär, howa giriş süzgüji ýapylýar we motor ýüklenmezden işleýär.

Howa kompressory yzygiderli işlese, kompressoryň esasy beden temperaturasy ýokarlanar. Temperatura belli bir derejä ýetende ulgam 80 set (kontrolleýjini amaly gurşawyna görä sazlap bolýar). Janköýer esasy hereketlendirijiniň iş temperaturasyny peseltmek üçin ylgap başlaýar. . Janköýer belli bir wagtlap ylgasa, esasy hereketlendirijiniň temperaturasy peselýär we temperatura 75 ° C-den pes bolanda fanat aýlanmagyny bes edýär.

Bazarda köplenç ulanylýan howa kompressorlaryndaky basyş datçikleri diňe bir howa kompressorlary üçin däl, eýsem suw arassalaýjy enjamlar, senagat enjamlary, binalar, HVAC, nebit, awtoulaglar we ş.m. we OEM zawodlary üçin hem ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň