Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Wakuum piezoresistiw basyş datçigi geçiriji öndüriji

Gysga düşündiriş:

Ady: Häzirki / naprýa .eniýe basyşy

Esasy kategoriýa: Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniý ýagy bilen doldurylan ýadro (islege görä)

Basyşyň görnüşi: Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

Aralygy: -100kpa… 0 ~ 20kpa… 100MPA (islege görä)

Takyklyk: 0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

Howpsuzlyk artykmaçlygy: doly göwrümli basyşdan 2 esse

Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň: doly göwrümli basyşdan 3 esse

Çykyş: 4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam) Elektrik üpjünçiligi 8 ~ 32VDC

Temperaturanyň üýtgemegi: Nol temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

aragatnaşyk materialy: 304, 316L, ftor rezin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Name

Häzirki / naprýa .eniýe basyş geçiriji

Sdowzah materialy

304 poslamaýan polat

Esasy kategoriýa

Keramiki ýadro, ýaýradylan kremniniň ýagy bilen doldurylan ýadrosy (islege görä)

Basyşyň görnüşi

Ölçeg basyşynyň görnüşi, mutlak basyş görnüşi ýa-da möhürlenen ölçeýji basyş görnüşi

Aralyk

-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100MPA (islege görä)

Temperaturanyň öwezini dolmak

-10-70 ° C.

Takyklyk

0,25% FS, 0,5% FS, 1% FS (çyzykly gaýtalanma histerezisini goşmak bilen giňişleýin ýalňyşlyk)

Işleýiş temperaturasy

-40-125 ℃

Howpsuzlyk artykmaç ýük

2 gezek doly masştabdaky basyş

Artykmaç ýüklemegi çäklendiriň

3 gezek doly masştabdaky basyş

Çykyş

4 ~ 20mADC (iki simli ulgam), 0 ~ 10mADC, 0 ~ 20mADC, 0 ~ 5VDC, 1 ~ 5VDC, 0.5-4.5V, 0 ~ 10VDC (üç simli ulgam)

Elektrik üpjünçiligi

8 ~ 32VDC

Sapak

G1 /8 (özleşdirilip bilner)

Temperaturanyň peselmegi

Temperaturanyň nol üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Aralyk temperaturanyň üýtgemegi: ≤ ± 0.02% FS ℃

Uzak möhletli durnuklylyk

0.2ylda 0,2% FS

aragatnaşyk materiallary

304, 316L, ftor rezin

Elektrik birikmeleri

Pwilka, Hessman, awiasiýa wilkasy, suw geçirmeýän rozetka, M12 * 1

Gorag derejesi

IP65

Ulanylýan meýdan

Suwy tygşytlamak we gidroelektrik, demir ýol transporty, akylly binalar, önümçiligi awtomatlaşdyrmak, howa giňişligi, harby, nebit-himiýa, nebit guýusy, elektrik energiýasy, gämiler, maşyn gurallary, turbageçirijiler we beýleki köp sanly senagaty öz içine alýan dürli senagat awtomatlaşdyryş şertlerinde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

1. Gurluşy kiçi we nepis, gurnamak amatly we gönüden-göni gurup bolýar

2. Tersine birikmäni goramak

3. Stabilityokary durnuklylyk, ýokary takyklyk, giň iş temperaturasy

4. LED we LCD displeý üçin iki wariant bar.

5. Temperatureokary temperatura şertlerinde ýygylygy öwürmek päsgelçiligi kiçi, ýokary durnuklylyk we ýokary ygtybarlylyk

Saýlaw ýörelgesi

Basyş / diferensial basyş geçirijisini saýlamagyň esasy esasyÖlçelenen gurşawyň häsiýetlerine esaslanyp, pul tygşytlaýan we gurmak aňsat önümleri saýlaň. Ölçelenen gurşaw ýokary ýapyşykly bolsa ýa-da kristallaşdyrmak aňsat bolsa ýa-da gaty poslansa, izolirlenen geçiriji saýlanmalydyr.

Diafragma datçigini saýlanyňyzda, ölçenen suwuklygyň diafragma metalyna poslamagyny göz öňünde tutmalydyr. Diafragmanyň hili gowy bolmaly, ýogsam enjamyň ýa-da şahsy betbagtçylygyň döremegine sebäp boljak daşarky diafragma we flanes ulanylandan soň poslanar. Guty materialyny saýlamak gaty möhümdir. Geçirijiniň diafragmasy adaty poslamaýan polatdan, 304 poslamaýan polatdan, 316 / 316L poslamaýan polatdan, tantaldan we ş.m. 

Mundan başga-da, ölçenen gurşawyň temperaturasyny göz öňünde tutmalydyr. Temperatura ýokary bolsa, 200 ° C-den 400 ° C-e ýetýän bolsa, ýokary temperatura görnüşini saýlamaly, ýogsam silikon ýagy bugar we giňelip, ölçegi nädogry eder.

Enjamyň iş basyşy we geçirijiniň basyş reýtingi programma bilen laýyk bolmalydyr. Ykdysady nukdaýnazardan seredeniňde, daşky membrananyň gutusy we goýulýan bölegi has möhümdir we dogry birini saýlamaly, ýöne flanesiň baglanyşygy uglerodyň ulanylmagy ýaly maddy talaplary azaldyp biler. polat, hrom örtük we ş.m. köp pul tygşytlar.

Pul tygşytlaýan we gurmak aňsat bolan izolirlenen basyş geçirijileri üçin sapakly birikmäni ulanmak iň gowusydyr.

Ordinaryönekeý basyş we diferensial basyş geçirijileri saýlamak üçin ölçenen serişdäniň poslamagyna-da üns berilmelidir, ýöne ulanylýan serişdäniň temperaturasyna ähmiýet berilmez, sebäbi adaty görnüş ölçeýjä basylýar we uzak möhletli temperatura Işleýiş otagyň temperaturasy, ýöne umumy görnüş izolirlenen görnüşden has köp tehniki hyzmat edýär. Birinjisi, ýylylygy tygşytlamak meselesidir. Temperatura noldan aşak düşende, basyş görkeziji turba doňar we geçiriji işlemez ýa-da zaýalanmaz. Munuň üçin ýylylyk yzarlaýjy we inkubatorlaryň goşulmagy zerur.

Ykdysady nukdaýnazardan seredeniňde, geçiriji saýlanylanda, gurşawy kristallaşdyrmak aňsat bolmasa, adaty geçirijiler ulanylyp bilner we pes basyşly mediany kristallaşdyrmak aňsat bolsa, gytaklaýyn ölçemek üçin arassalaýjy serişde hem goşulyp bilner ( amal arassalaýjy suwuklygy ýa-da gazy ulanmaga mümkinçilik berýänçä).Dinönekeý geçirijiler tehniki işgärlerden dürli basyş görkeziji turbalaryň syzýandygyny ýa-da arassalaýjy serişdäniň kadalydygyny, ýylylygy tygşytlamagyň gowydygyny we ş.m. tassyklamak üçin yzygiderli barlag geçirmegi talap edýär, tehniki hyzmat gowy bolsa, köp sanly adaty geçiriji bir gezeklik maýa goýumlarynyň köpüsini tygşytlar. Bejeriş wagtynda apparat üpjünçiliginiň we ýumşak tehniki hyzmatyň utgaşmagyna üns beriň.

Geçirijiniň ölçeg aralygy nukdaýnazaryndan, adatça, iberijiniň belli bir diapazony sazlap boljak diapazony bar, takyklygy belli bir derejede üpjün ediler ýaly, ulanylan aralygy diapazony 1/4 ~ 3/4 edip düzmek iň gowusydyr.,Iş ýüzünde, käbir programmalar (suwuklyk derejesini ölçemek) geçirijiniň ölçeg aralygyny göçürmeli. Ölçeg aralygy we göç ediş mukdary göçmek üçin ýerdäki gurnama ýagdaýyna görä hasaplanýar. Migrasiýa oňyn göçüme we otrisatel göçüme bölünip bilner. Häzirki wagtda akylly geçirijiler gaty meşhur. Highokary takyklyk, uly sazlanylýan diapazon we örän amatly düzediş we gowy durnuklylyk bilen häsiýetlendirilýär. Saýlawlara has köp üns berilmelidir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň