Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Basyş wyklýuçatelleri üçin näçe programma bar?

Basyş wyklýuçatelleriniň üç esasy görnüşi bar: mehaniki, elektron we ýangyna garşy.

Mehaniki görnüşi. Mehaniki basyş kommutatory, esasan, arassa mehaniki deformasiýa sebäpli dörän dinamiki wyklýuçateliň hereketi üçin ulanylýar. KSC mehaniki diferensial basyş wyklýuçateliniň basyşy ýokarlananda, dürli duýgur basyş komponentleri (diafragma, jaň we porşen) deformasiýa we ýokaryk hereket eder. Ahyrynda, ýokardaky mikroswit elektrik signalyny çykarmak üçin rels ýaly mehaniki gurluşlar arkaly başlar.

Elektron görnüşi. Bu basyş wyklýuçateliniň köp artykmaçlygy bar. Ilki bilen, ýokary takyklykly gural güýçlendiriji arkaly basyş signalyny güýçlendirmek üçin içerki takyklyk basyş datçigi bar, soňra bolsa ýokary tizlikli MCU arkaly maglumatlary ýygnaýar we işleýär. Adatça, basyşy hakyky wagtda görkezmek üçin 4 bitli gurşun ulanýar, röle signaly çykýar we ýokarky we aşaky dolandyryş nokatlary kiçi histereziýa, titremä garşy, çalt jogap, durnuklylyk, ygtybarlylyk we ýokary takyklyk (takyklyk, adatça, 0,5% FS, 20 0.2096f çenli. S) Maksat, yzyna gaýtaryş tapawudyny ulanyp, basyşyň üýtgemegi sebäpli gaýtalanýan hereketi netijeli goramak we dolandyryş enjamlaryny goramak. Basyşy we suwuk derejeli signallary ýüze çykarmak we basyşy we suwuklyk derejesini gözegçilikde saklamak üçin ýokary takyklyk enjamy. Düşünjeli elektron ekran ekrany, ýokary takyklyk we uzak ömri bilen häsiýetlendirilýär. Dolandyryş nokatlaryny ekranyň üsti bilen bellemek amatly, ýöne bahasy ýokary we elektrik üpjünçiligi zerur Bu görnüş öňem meşhur.

Partlamanyň subutnamasy. Basyş wyklýuçatelini partlama garşy we partlama garşy görnüşe bölmek mümkin. Hyzmat derejesi KFT partlama garşy basyş wyklýuçatelidir (3 bölek) Exd II CTL ~ T6 import edilýän ýangyna garşy basyş wyklýuçatelleri UL, CSA, CE we beýleki halkara sertifikatlaryndan geçmeli. Partlaýjy ýerlerde we güýçli poslaýjy atmosferada ulanylyp bilner. Şeýle hem önümleri dürli basyş, diferensial basyş, wakuum we temperatura aralygy bilen üpjün edip bilerler. Adaty programmalar elektrik energiýasy, himiýa senagaty, metallurgiýa, gazan, nebit, daşky gurşawy goramak enjamlary, azyk tehnikasy we beýleki pudaklary öz içine alýar

Basyş wyklýuçatelleriniň üç görnüşi (basyş datçikleri) giňden ulanylýar we durmuşymyzda köplenç duýulýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Poçta wagty: 08-2021-nji sentýabr