Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Basyş datçigi bilen basyş geçirijisiniň arasyndaky tapawut

Köp adamlar, adatça, datçikleri görkezýän basyş geçirijilerini we basyş datçiklerini ýalňyşýarlar. Aslynda olar gaty üýtgeşik.

Basyşy ölçemek guralyndaky elektrik ölçeg guralyna basyş datçigi diýilýär. Basyş datçikleri, adatça, elastik datçiklerden we süýşme datçiklerinden durýar.

xw2-3

1. Elastik duýgur elementiň wezipesi, ölçenen basyşy belli bir meýdanda hereket etmek we ony süýşmek ýa-da süzmek, soňra bolsa süýşmä duýgur element ýa-da süzgüç ölçegi bilen basyş bilen baglanyşykly elektrik signalyna öwürmekdir. Käwagt bu iki elementiň funksiýalary birleşdirilýär, meselem, pizoresistiw datçikdäki gaty ýagdaý basyş datçigi.

2. Basyş, sarp ediş prosesinde we howa, awiasiýa we milli goranyş pudaklarynda möhüm proses parametridir. Diňe çalt we dinamiki ölçemegi duruzmak bilen çäklenmän, ölçeg netijelerini sanly görnüşde görkezmek we ýazga almak hem zerurdyr. Uly nebiti gaýtadan işleýän zawodlary, himiýa desgalaryny, elektrik stansiýalaryny we demir we polat zawodlaryny awtomatlaşdyrmak hem basyş parametrlerini uzak aralyklara geçirmeli we basyşy we temperatura, akym we ýapyşyk ýaly beýleki parametrleri sanly signallara öwürmegi we olary kompýutere iberiň.

3. Basyş datçigi ýokary bahalandyrylýan we çalt ösýän datçigiň bir görnüşidir. Basyş datçiginiň ösüş tendensiýasy dinamiki jogap tizligini, takyklygyny we ygtybarlylygyny, doly sanlaşdyrmagy we akyl ýetirişini hasam gowulandyrmakdyr. Adaty basyş datçiklerine kuwwatly basyş datçigi, üýtgeýän göwünsizlik basyş datçigi, zal basyş datçigi, optiki süýüm basyş datçigi, rezonans basyş datçigi we ş.m.

Geçirijileriň köp görnüşi bar. Senagat gözegçilik gurallarynda ulanylýan geçirijiler esasan temperatura geçiriji, basyş geçiriji, akym geçiriji, tok geçiriji, naprýa .eniýe geçiriji we ş.m.

xw2-2

1. Geçiriji signal güýçlendirijisine deňdir. Ulanylýan AC220V geçiriji datçige dc10v köpri naprýa .eniýesini berýär, soňra seslenme signalyny alýar, 0V ~ 10V naprýa .eniýäni ýa-da tok signalyny güýçlendirýär we çykarýar. Şeýle hem datçikler ýaly uly we käwagt bilelikde gurnalan DC24V-iň kiçi geçirijileri bar. Umuman aýdanyňda, geçiriji datçige güýç berýär we signaly güýçlendirýär. Sensor diňe süýşme signalyny garşylyk signalyna üýtgedýän ştamm ölçeýji ýaly signallary ýygnaýar. Elbetde, adatça ulanylýan termokupllar we piezoelektrik keramika ýaly elektrik üpjünçiligi bolmadyk datçikler bar.

2. Basyş datçikleriniň dürli görnüşlerini ulandyk, ýöne geçiriji çalşylmady. Basyş datçigi, adatça esasy metre salgylanyp, basyş signalyny kesgitleýär. Basyş geçiriji esasy ölçeýjini we ikinji ölçeýjini birleşdirýär we ýüze çykarylan signaly standart 4-20, 0-20 Ma ýa-da 0-5V, 0-10V signallara öwürýär, muňa aýdyň düşünip bilersiňiz: datçigiň iberilenini "duýýar" signal, we geçiriji ony diňe bir duýman, eýsem adaty signala "öwrülýär" we soňra "iberýär".

Basyş datçigi, adatça, üýtgedilen basyş signalyny degişli üýtgedilen garşylyk signalyna ýa-da piezoresistive elementi, piezocapacitive elementi we ş.m. ýaly duýgur elemente öwürýän duýgur elemente degişlidir. basyşa duýgur elementler we kondisioner zynjyry. Adatça, gurallar, PLC, satyn alyş kartoçkasy we beýleki enjamlar bilen gönüden-göni ýygnamak basyşy bilen çyzykly gatnaşykda adaty naprýa .eniýe signalyny ýa-da tok signalyny gönüden-göni çykaryp biler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Poçta wagty: 08-2021-nji sentýabr